Početna Obuka Sistem kvaliteta (QS)

Tara 2018

Sledeći ITC seminar je planiran za 01.10.-06.10.2018. Preuzmite program seminara i prijavu za seminar.

TUV

Sistem kvaliteta (QS)

Seminar QS-1: Sistem kvaliteta - osnove

Tip seminara Informativni
Namena seminara Najviše i srednje rukovodstvo
Cilj seminara Upoznavanje učesnika seminara sa zahtevima standarda serije SRPS ISO 9000:2007
Vreme trajanja 1 dan (5 - 7 casova)
Program
 • Integralni sistem upravljanja kvalitetom
 • Upravljanje kvalitetom - razvoj i tendencije
 • Menadžment i organizacija sistema kvaliteta
 • Kvalitet u marketingu i razvoju
 • Kvalitet u komercijalnim poslovima
 • Kvalitet u proizvodnim i uslužnim procesima
 • Kvalitet i integralna sistemska podrška - logistika
 • Kvalitet i kadrovi; Obuka kadrova i motivacija
 • Provera i sertifikacija sistema kvaliteta

Seminar QS-2: Dokumentovanje sistema kvaliteta

Tip seminara Informativni
Namena seminara Rukovodioci organizacionih celina i članovi tima za razvoj i uvođenje sistema kvaliteta
Cilj seminara Upoznavanje ucesnika sa nacinom razrade dokumentacije sistema kvaliteta u svetlu zahteva ISO 9000
Vreme trajanja 2 dana (13 - 15 casova)
Program
 • Sistem upravljanja kvalitetom (poslovnik o kvalitetu, upravljanje dokumentima, upravljanje zapisima o kvalitetu)
 • Odgovornost rukovodstva (privrženost rukovodstva, usredsredenost na kupca, politika kvaliteta, planiranje, odgovornost, ovlašcenje i komunikacija, preispitivanje od strane rukovodstva)
 • Upravljanje resursima (obezbedenje resursa, ljudski resursi, infrastruktura, radna sredina)
 • Realizacija proizvoda (planiranje realizacije proizvoda, procesi koji se odnose na kupce, projektovanje i razvoj, nabavka, proizvodnja i pružanje usluga, upravljanje sredstvima za pracenje i merenje)
 • Merenje, analiza i unapredenje (pracenje i merenje, upravljanje neusaglašenim proizvodom, analiza podataka, unapredenje)

Seminar QS-2A: Dokumentovanje sistema kvaliteta ("work-shop")

Tip seminara Instruktivni
Namena seminara Rukovodioci organizacionih celina i clanovi tima za razvoj i uvodenje sistema kvaliteta
Cilj seminara Obuka ucesnika za razradu dokumentacije sistema kvaliteta u svetlu zahteva standarda serije SRPS ISO 9000:2007
Vreme trajanja 2 - 4 dana (16 - 32 casa - u kontinuitetu ili prema dogovoru)
Program
 • Dokumentovanje sistema kvaliteta na osnovama zahteva standarda serije SRPS ISO 9000:2007
 • Osnove oblikovanja dokumentacije sistema kvaliteta
 • Izbor i pravila rada timova za razradu dokumentacije sistema kvaliteta
 • Praktican rad grupa – timova na razradi dokumenata sistema kvaliteta iz odabranih funkcija ili zahteva standarda
 • Prezentacija dokumenata nastalih kao rezultat rada grupa – timova

Seminar QS-3: Upravljanje projektom unapredenja sistema kvaliteta

Tip seminara Informativni
Namena seminara Najvise i srednje rukovodstvo proizvodnih i uslužnih organizacija
Cilj seminara Upoznavanje ucesnika sa strukturom i postupcima i metodama upravljanja projektom unapredenja sistema kvaliteta
Vreme trajanja 1 dan (5 - 8 casova)
Program
 • Upravljanje projektima
 • Snimak, analiza i ocena stanja sistema kvaliteta
 • Planiranje projekta unapredenja sistema kvaliteta
 • Program rada na unapredenju sistema kvaliteta
 • Vremenski plan realizacije
 • Izbor projektnog tima
 • Organizacione i tehnicke veze
 • Realizacija projekta unapredenja sistema kvaliteta
 • Izdavanje zadatak po aktivnostima
 • Realizacija aktivnosti
 • Ocena i verifikacija rezultata aktivnosti
 • Provera sistema kvaliteta
 • Podesavanje – korektivne mere
 • Metode i tehnike upravljanja projektima
 • Mrezno planiranje (PERT, CPM, PERT-COST)
 • Gantogramsko planiranje
 • Softverski alati za planiranje (MS Project...)

Seminar QS-3A: Upravljanje projektom unapredenja sistema kvaliteta ("work-shop")

Tip seminara Instruktivni
Namena seminara Najviše i srednje rukovodstvo proizvodnih i uslužnih organizacija
Cilj seminara Obuka ucesnika za izradu i vodenje projekta unapredenja sistema kvaliteta i primenu metoda za upravljanje projektima
Vreme trajanja 2 dana (13 - 15 casova)
Program
 • Metode i tehnike upravljanja projektima
 • Smernice za primenu metoda i tehnika upravljanja projektima za slucaj
 • Projekta unapredenja sistema kvaliteta
 • Izbor i pravila rada timova za primenu metoda i tehnika upravljanja projektom unapredenja sistema kvaliteta
 • Praktican rad grupa – timova na primeni odabranih metoda i tehnika za upravljanje projektima
 • Prezentacija rezultata rada grupa - timova

Seminar QS-4: Metode i tehnike unapredenja kvaliteta

Tip seminara Informativni
Namena seminara Svi ucesnici u procesima rada organizacija
Cilj seminara Upoznavanje ucesnika sa metodama i tehnikama unapredenja kvaliteta
Vreme trajanja 3 dana (20 - 24 casa)
Program
 • Osnove unapredenja procesa rada – reinženjering
 • Statisticke metode i tehnike (izdvajanje i nacini prikazivanja podataka, Pareto ili ABC dijagram, Dijagram rasipanja, Kontrolne karte)
 • Inženjerske metode i tehnike (dijagram toka; Dijagram uzroci - posledica; Matricni dijagram; Metode FTA, FMEA, FMECA; QFD metoda)
 • Menadžerske metode i tehnike (izbor problema; Dijagram slicnosti; Dijagram stabla; Dijagram medusobnih veza; PDPC – Dijagram procesa odlucivanja)

Seminar QS-4A: Metode i tehnike unapredenja kvaliteta ("work-shop")

Tip seminara Instruktivni
Namena seminara Svi ucesnici u procesima rada organizacije
Cilj seminara Obuka i osposobljavanje ucesnika za prakticnu primenu metoda i tehnika unapredenja kvaliteta
Vreme trajanja 2 - 4 dana za grupu metoda (po 15 - 30 casova)
Program
 • Unapredenje kvaliteta proizvoda/usluga i procesa rada – procesi trajnog karaktera
 • Izbor i pravila rada timova za primenu metoda i tehnika unapredenja kvaliteta
 • Praktican rad grupa – timova na primeni odabranih metoda i tehnika unapredenja kvaliteta
 • rezentacija rezultata rada grupa - timova

Seminar QS-5: Interne provere sistema kvaliteta

Tip seminara Instruktivni
Namena seminara Ucesnici odredeni za interne proverivace sistema kvaliteta
Cilj seminara Upoznavanje i osposobljavanje polaznika za interne proverivace sistema kvaliteta
Vreme trajanja 4 dana
Program
 • Provere sistema kvaliteta
 • Pojmovi i definicije (ISO 8402)
 • Zahtevi standarda ISO 9001:2008
 • Iniciranje provere, izbor tima, priprema za proveru
 • Provera poznavanja standarda ISO 9001:2008 (test)
 • Vežba I: Izrada programa, plana i kontrolnih lista za internu proveru (timski rad polaznika)
 • Analiza rezultata testa poznavanja standarda ISO 9001:2008 i prezentacija Vežbe I
 • Metode, tehnike i taktike provere, postupak provere i izveštaj o proveri
 • Izrada programa, plana i kontrolnih lista (drugi samostalni rad polaznika)
 • Prezentacija drugog samostalnog rada
 • Priprema za Vežbu II (simuliranje provere)
 • Vežba II: Simuliranje provere (timski rad polaznika)
 • Utvrdivanje neusaglašenosti (treci samostalni rad polaznika)
 • Prezentacija Vežbe II
 • Prezentacija treceg samostalnog rada
 • Predispitne konsultacije
 • ISPIT
 • Sertifikacija sistema kvaliteta – iskustva iz prakse i zakljucna rasprava